x
مشاوره مهاجرت:02143000021
شایعات در مورد اتریش | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

شایعات در مورد اتریش

شایعات در مورد اتریش | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

اینکه کشور اتریش در زمینه بهداشت رتبه اول را دارد شایعه است! این کشور توانسته رشد خوبی در زمینه بهداشت داشته باشد.

مردم کشور اتریش تا حدودی نژادپرست هستند اما شایعی در مورد اینکه با توریست و مهاجران رفتار خوبی ندارند هرگز صحیح نیست.

عدم اهمیت به کودک در کشور اتریش یک شایعه بزرگ است و مردم این کشور به طور کلی به کودکان بسیار ارزش می گذارند.

در این کشور کیف دزدی در وضعیت بسیار کم دیده می شود و اینکه دزدی و کیف قاپی به یک شغل در کشور اتریش تبدیل شده است، شایعه بزرگ خواهد بود.