موسسه اعزام دانشجو - مدارس بومی، بین المللی و ایرانی در دانمارک - Go2tR
denmark
کشور دانمارک

مدارس بومی، بین المللی و ایرانی در دانمارک

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو - مدارس بومی، بین المللی و ایرانی در دانمارک - Go2tR

لیست مدارس ناحیه پایتخت:

    Bagsværd Kostskole og Gymnasium
    Bornholms Erhvervsskole
    Christianshavn School
    Copenhagen International School
    Efterslægten
    Frederiksberg Gymnasium
    Helsingør Gymnasium
    Hillerød Ungdomscenter
    Ishøj Gymnasium
    Krebs School
    Krogerup Højskole
    Munkegaard School
    N. Zahle's School
    Nørre Gymnasium
    Ørestad Gymnasium
    Rygaards International School
    Rysensteen Gymnasium
    Sigerslevøster Privatskole
    Skt. Josef's, Roskilde International School
    Skt. Jørgens Gymnasium

مدارس ناحیه دانمارک مرکزی:

    Grenaa Gymnasium & HF
    Krabbesholm Højskole
    Langkær Gymnasium & HF
    Performers House
    Ringkjøbing Gymnasium
    Risskov skole
    Samsø Højskole
    Testrup Højskole
    Viborg Katedralskole

فهرست مدارس دانمارک شمالی:

    Aalborg Cathedral School
    Aalborghus Gymnasium
    EUC Nord
    Limfjordsskolen
    Tech College Aalborg
    Hjørring Gymnasium

فهرست مدارس دانمارک جنوبی:

    Brenderup Folk High School
    International School of Southern Denmark (The Cosmo)
    Kolding Gymnasium
    Nordfyns Folkehøjskole
    Nyborg Gymnasium
    Ribe Katedralskole
    Ryslinge Folk High School
    Sabro Korsvejskolen
    Sdr. Nærå Fri- og Efterskole
    Svendborg Gymnasium
    Vejle Idrætshøjskole

فهرست مدارس ناحیه زیلند:

    Herlufsholm School
    Kalundborg Gymnasium
    Roskilde Gymnasium
    Rødkilde Højskole
    Skt. Josefs, Roskilde International School
    Sorø Academy

Vallekilde Folk High School