موسسه اعزام دانشجو-نوع حکومت و ساختار سیاسی کشور فرانسه- go2tr
france
کشور فرانسه

نوع حکومت و ساختار سیاسی فرانسه

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو-نوع حکومت و ساختار سیاسی کشور فرانسه- go2tr

حکومت کشور فرانسه از نوع جمهوری است؛ در ساختار سیاسی این کشور، قوه مقننه از دو بخش اصلی مجلس قانون گذاری و مجلس سنا تشکیل شده است. انتخابات عمومی نمایندگان مجلس فرانسه به مدت 5 سال توسط مردم انجام می‌شود. نمایندگان مجلس، شورای عمومی ایالت ها و شورای شهرداری نیز بخش‌های دیگری از این ساختار سیاسی هستند. رئیس جمهور و نخست وزیر، دو رکن اساسی در ساختار حکومتی کشور فرانسه به شمار می‌روند.

جالب است بدانید فعالیت تمام احزاب در کشور فرانسه آزاد است؛ کمونیست ها، دموکرات‌ها، حزب رادیکال، سوسیالیست‌ها و جمهوری خواهان، احزابی هستند که در کشور فرانسه فعالیت دارند. حقوق فرانسه از دو بخش اصلی حقوق خصوصی و عمومی تشکیل شده است. قانون کشور فرانسه شامل سه جزء اصلی حقوق مدنی، حقوق جزا و حقوق اداری است.

مطالب مرتبط