x
مشاوره مهاجرت:02143000021
موارد ممنوعه در آلمان | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

موارد ممنوعه در آلمان

موارد ممنوعه در آلمان | موسسه حقوقی مهاجرت Go2TR

وقتی در رستوران نشسته اید و منتظر غذا هستید در صورتی که یک فرد به شما اضافه  شود حق بلند شدن ندارید و این روند سبب می شود که نظم رستوران بهم بریزد.

در این کشور در زمان صحبت با یک فرد حق ندارید به او نزدیک شوید زیرا خلاف آداب مردم این کشور است.

در رستوران ها اجازه ندارید آرنج خود را بر روی میز قرار دهید زیرا دور از ادب است.

چنگال غذاخوری باید تا آخر غذا در دست شما باشد و حق ندارید آن را بر روی ظرف غذا و یا بر روی میز بگذارید.

برای انعام به گارسون حق ندارید بیش از یک مبلغ مشخص ارائه دهید.

شما در این کشور برای خرید یک محصول حق چانه زدن با فروشنده را ندارید.