موسسه اعزام دانشجو - قوانین عمومی در کشور لهستان - gotooTAR
poland
کشور لهستان

قوانین عمومی در لهستان

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo

در کشور لهستان هرگز حق ندارید به رئیس جمهور کشور خودشان و دیگر کشور ها  توهین کنید این کار یک جرم محسوب می شود.

رفتار با کودکان بسیار مهم است و هرگز فردی نباید حقوق کودکان را نادیده بگیرد.

بهتر است که قوانین کشور لهستان به طور دقیق دنبال شود و در زمان رانندگی نیز سعی کنید حواس خود را جمع نمایید.

ساده زیستی در کشور لهستان یک اصل است.

استفاده از لباس هایی با رنگ روشن و رسمی در شرکت و محل کار بهتر است

در این کشور شما حق ندارید در کنار یک شخص فقیر از دارایی خود صحبت کنید و یا لباس گران قیمت بپوشید.

سلامت دهان و دندان در کشور لهستان بسیار مهم است.

اقتصاد کشور لهستان به طور کلی به شرایط خدمات رسانی کشور بستگی دارد.


مطالب مرتبط