موسسه اعزام دانشجو - خدمات بانکی و مالی در لهستان - go2tir
poland
کشور لهستان

خدمات بانکی و مالی در لهستان

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo

بانک پولسکی یکی از بانک های مشهور در کشور لهستان محسوب شده و توسط جاگیلو تأسیس شده است. تعداد پرسنل این بانک به میزان 292200 نفر رسیده و دارای 1319 شعبه در مناطق مختلف است. خدمات بانکداری اختصاصی در این بانک در وضعیت متمرکز قرار دارد. این بانک در سال 1919 تأسیس شده است و رتبه 510 از بزرگترین شرکت های عمومی در جهان را دارد.

الیور از دیگر بانک های کشور لهستان محسوب می شود که مدیر عامل آن سولکووسکا است و تعداد پرسنل این بانک 6000 نفر بوده 286 شعبه دارد. این بانک در حال حاضر دهمین گروه مالی بزرگ در دنیا را شامل می شود. گردش مالی این بانک در سال 2012 بی سابقه بوده است.

زکودنی به مدیریت جری برن از دیگر بانک های مهم کشور لهستان است که دارای 9500 نفر پرسنل بوده و میزان 1000 شعبه دارد. این بانک سومین رتبه از نظر دارایی را داشته و آینده بسیار درخشانی دارد.

بانک ام به مدیریت سزاری که دارای 8000 پرسنل است در ردیف چهارمین بانکداری بزرگ کشور لهستان است و از نظر وام نیز رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است. سپرده گذاری در این بانک بسیار ارزشمند است .

مطالب مرتبط