موسسه اعزام دانشجو- تشابهات قوانین لهستان با ایران - go2tr
poland
کشور لهستان

تشابهات قوانین لهستان با ایران

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو- تشابهات قوانین لهستان با ایران - go2tr

یکی از قانون های این کشور که با ایران یکسان است عدم شادی در ایام غم است مردم این کشور اعتقادات زیادی دارند و در روزهای محترم هرگز فضای شادی در کشور لهستان دیده نشده و در صورت مشاهده جریمه در بر دارد.

مردم کشور لهستان به طور کلی سعی می کنند به نسبت مسائل مختلف رک باشند به طوریکه رک بودن یک قانون مهم در این کشور محسوب می‌شود.

در کشور لهستان افراد اجازه ندارند بدون اجازه از میزبان با کفش وارد خانه شوند و این روال در ایران نیز دیده می شود.

استفاده از لباس های برهنه در محل کار جرم بوده و به قیمت از دست دادن شغل مورد نظر است به این ترتیب افراد سعی می کنند از لباس های رسمی استفاده نمایند.

مطالب مرتبط