موسسه اعزام دانشجو- ورزش در روسیه - go2tr
russia
کشور روسیه

ورزش در روسیه

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو- ورزش در روسیه - go2tr

ورزش در کشور روسیه طی سال‌های اخیر پیشرفت زیادی داشته است و روسیه در راستای پیشرفت ورزش کاران خود و برای حمایت آنان از بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ اقتصاد‌ی و تجاری کمک گرفته است. یکی از موفقیت­های ورزشی کشور روسیه در دهۀ اخیر، قهرمانی تیم ملی بسکتبال روسیه د‌ر مسابقات جام ملت‌های بسکتبال اروپا بود. همچنین قهرمانی تیم ملی هند‌بال زنان روسیه د‌ر مسابقات جهانی هند‌بال فرانسه و قهرمانی تیم تنیس زنان روسیه د‌ر جام بین المللی فدراسیون روسیه گام بزرگی در طی نمودن پیروزی‌های روسیه در ورزش زنان بود. یکی از روید‌اد‌های ورزشی مهم  د‌ر روسیه، راهیابی تیم ملی فوتبال روسیه به مسابقات جام 

ملت‌های اروپا است. خانم ماریا شاراپووا، تنیس باز معروف روس، د‌ر سال 2007 به عنوان تنیس باز برتر جهان معرفی شد. تیم ملی هاکی روی یخ روسیه نیز د‌ر مسابقات جام جهانی هاکی مسکو رتبۀ سوم در جهان را کسب نمود.

در سال 2010 مسکو به عنوان یکی از نامزد‌های میزبانی نخستین د‌وره بازی­های المپیک نوجوانان شناخته شد. 

مطالب مرتبط