موسسه اعزام دانشجو-تشابهات قوانین ترکیه با ایران-go2tr
turkey
کشور ترکیه

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو-تشابهات قوانین ترکیه با ایران-go2tr

ایران و ترکیه به دلیل آن‌که در مجاورت یکدیگر قرار گرفته‌­اند، دارای تشابهات فرهنگی و اعتقادی هستند و از این حیث قوانین مربوط به هر دو کشور نیز شباهت زیادی به هم دارند. برای نمونه ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ زن‌ در هر دو کشور ن‍اق‍ص‌ است و ب‍ه‌ ان‍دازه‌ ک‍اف‍ی‌ ب‍ه‌ آن‌‌ها پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ن‍ش‍ده‌ اس‍ت‌. از دلای‍ل‌ وج‍ود چ‍ن‍ی‍ن‌ ن‍ق‍ص‌ و ک‍اس‍ت‍ی‌ها م‍ی‌ت‍وان‌ ب‍ه‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ این دو کشور و م‍ح‍دودی‍ت‌های ف‍ق‍ه‍ی‌ اش‍اره‌ ن‍م‍ود.

هرچند تفاوت­‌های قانونی زیادی هم بین این دو کشور وجود دارد. برای نمونه جدایی دین از سیاست جزئی از قانون اساسی ترکیه است، درحالی که که این قانون در ایران کاملاً برعکس است و قانون اساسی ایران بر پایه پیوند دین و سیاست نوشته شده است.