GO TO TOP RANKING (GO2TR)

مهاجرت، سرمایه گذاری، مسافرت و تحصیل در خارج از کشور، موضوعاتی هستند که این روزها به شنیدنشان عادت کرده ایم، اما متاسفانه کمتر مجموعه ای تخصص لازم و کافی را جهت ارائه خدمات شایان در این زمینه دارد. از این رو با توجه به سابقهی چندین سالهی مان و با امید هموار کردن این مسیر پر پیچ و خم، قدم در این مسیر نهاده ایم.

هدف ما، ارائهی اطلاعات، مشاوره ها و راهــنمایی های تخصصی در زمینهی مهاجرت تحصیلی و غیرتحصیلی و همچنین معرفی موسسات معتبـر می باشد.

تلفن جهت ارتباط با مشاوران:

02143000021