x
مشاوره:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو-دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در فرانسه- go2tr

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در فرانسه

موسسه اعزام دانشجو-دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در فرانسه- go2tr

تحصیل در رشته‌های پزشکی و اعتبار مدرک رشته‌های پزشکی، پرستاری، دندانپزشکی و... بیش از سایر رشته ها مورد اهمیت است. معمولاً دانشجویانی که خارج از کشور مدرک خود را گرفته‌اند، باید پس از بازگشت واحدهایی را نیز در دانشگاه‌های ایران سپری کنند تا بتوانند مجوز کار و طبابت بگیرند و مدرکشان در ایران معتبر شود. فرانسه از معدود کشورهایی است که کلیه‌ی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز آموزشی مورد تأیید وزارت و فرهنگ آموزش عالی آن، به تأیید وزارت بهداشت ایران رسیده است. این امر نشان از کیفیت بالای سطح علمی و آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز آموزش عالی این کشور دارد.